ภาษาไทย

วันที่โพสต์: 12 ก.ค. 2016, 16:12:22

นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ ปวช.,พ.กศ.,พ.ม.,ศษ.บ.,ศษ.ม.

ครูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย (มัธยมศึกษาตอนต้น)

.......................................................................................................

อยู่ระหว่างปรับปรุงเพื่อให้มีข้อมูลตรงตามหลักสูตรฯ ๒๕๕๑ ดังนี้

๑.แผนการสอนหน่วยต่างๆ ตั้งแต่ ชั้น ป.๑ - ม.๓

๒.ใบงาน พร้อมเฉลย

๓.ใบความรู้

๔.ตารางการประเมินความรู้ ตรงกับ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

๕.แนวแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

๖.ตัวอย่างข้อสอบ NT และ O-net

กฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย