บุคลากร

นายประเสริฐ ต่อติด

ค.บ.,ค.ม.การบริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานบริหารบุคคลจ

(082 148 0249)

นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์

ศษ.บ.บริหารการศึกษา

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

งานอาคารสถานที่

(083 374 7979)

นายประดิษฐ์ หงษ์ทรัพย์

ศษ.บ.ประถมศึกษา

ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานพัสดุ

งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

(089 583 5522)

นายประวิทย์ ดีสวัสดิ์

วท.บ.การจัดการกีฬา

ค.ม.การบริหารการศึกษา

ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานวิชาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งานกิจการนักเรียน

(087 868 6385)

นางสาวชวัลลักษณ์ จำเริญทิพย์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวกมลาภรณ์ เรือนทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางศรีพันธ์ุ หงษ์พิมพ์

ค.บ.ปฐมวัย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานการเงิน

งานโครงการอาหารกลางวัน

(087 252 9533)

นายสนทยา แพชัยภูมิ

ปวช.การก่อสร้าง

ช่างปูน 4