นำนักเรียนเข้าวัดทุกวันธรรมสวนะ

วันที่โพสต์: 16 ก.ค. 2016, 0:11:05

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายประเสริฐ ต่อติด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ได้มอบหมายให้นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ ครูชำนาญการพิเศษนำตัวแทนนักเรียน ไปทำบุญที่วัดภายในหมู่บ้านตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ ทุกวันธรรมสวนะ หรือทุกวัน ขึ้น/แรม 8 ค่ำ และวัน ขึ้น/แรม 15 ค่ำ เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ทราบขั้นตอนการปฏิบัติในศาสนกิจ ฝึกปฏิบัติและปฏิบัติจริงในการขั้นตอนถวายอาหารและสัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งการอาราธนาศีล รับศีล การกรวดน้ำ รับพร ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ทั้งเป็นการส่งเสริมและจรรโลงพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย ....kij /26/08/59

kij 26/08/59