โรงเรียนบ้านตาดโตนฯจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่เวทีนันทนาการโรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชสามัคคี) คุณพ่อป่อง คบมิตร รองประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ได้เป็นประธานจัดวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นเป้นประจำทุกปี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ผู้ซึ่งคนไทยเรายกย่องว่าเป็น "แม่ของแผ่นดิน"ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา เพื่อให้แม่ ลูกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน เพื่อให้ลูกๆรู้จักหน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อ แม่และครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการแสดงความรัก ความอบอุ่นระหว่างแม่กับลูก อันจะเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้น ในกิจกรรม มีการทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ การกล่าวราชสักการะ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา มอบของขวัญของรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันแม่ รับประทานอาหารร่วมกัน ในโอกาสนี้มี คุณพ่อเพชร คุณแม่ถนอม ผู้ปกครองนักเรียน ได้นำไอสครีมมาเลี้ยงแก่ผู้มาร่วมงานทุกคน

kijsanadech pic/news 10/08/59