ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ตั้งอยู่ที่ บ้านตาดโตน หมู่ที่ 1 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000

โทรศัพท์ 044-870493 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรงศึกษาธิการ

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตาดโตนฯ หมู่ที่ 1

2.ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน ชื่อ นายประเสริฐ ต่อติด

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน

2.2 ประวัติโรงเรียนบ้านตาดโตนฯ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านตาดโคน(คุรุประชาสามัคคี) สำนักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2485 โดยนายหลั่ง สิงห์กำพล ศึกษาธิการอำเภอเมืองชัยภูมิ สมัยนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน โดยย้ายนักเรียนจากโรงเรียนประชาบาล ตำบลนาเสียว 4(วัดบ้านห้วยชัน) มาให้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลนาเสียว 5”(วัดบ้านตาดโตน) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ศาลาวัดบ้านตาดโตน เป็นที่เรียน ทางราชการได้แต่งตั้ง ให้นายเขียน คำภีระ เป็นครูใหญ่ คนแรก นายเขียน คำภึระ ได้ย้ายไปที่อื่น พ.ศ. 2494 ทางราชการจึงได้แต่งตั้งนายบุญชู ปรีชานันท์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมา นายเขียน คำภีระได้ย้ายกลับมาเป็นครูใหญ่อีกครั้งหนึ่ง และทางราชการได้กำหนดชื่อโรงเรียนใหม่เป็น”โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)”จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมานายเขียน คำภีระ ได้ลาออกจากราชการเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายอินทร์ คลังชำนาญ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทน และได้ลาออกจากราชการในเวลาต่อมา คือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2513 ทางราชการจึงแต่งตั้งให้นายมุด มีหมู่ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม 2514 จนเกษียณอายุราชการ เมื่อ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2527วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2527 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสุวัฒน์ คงนาวัง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึง พ.ศ.2532

พ.ศ.2532 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายผดุงศักดิ์ วรรณพงศ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมามีการปรับปรุงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ นายผดุงศักดิ์ วรรณพงศ์ ได้ย้ายออกไปมีนายประสงค์ อาจกมล ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทน เมื่อนายประสงค์ อาจกมล ได้ย้ายไปที่อื่นทำให้ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ลดลงเป็นตำแหน่งครูใหญ่ และมีนายวิเชียร สิงห์ลี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึง พ.ศ. 2547 ทางราชการได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการทั้งหมด ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2547

ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายเศวต จำปามูล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้มีคำสั่ง ที่ 779/2551 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 แต่งตั้งให้นายเสน่ห์ หิรัญวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งโก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) และเดินทางมารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 จนถึงเกษียณอายุราชการเมือ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิได้มีคำสั่งแต่งแตั้ง นายประเสริฐ ต่อติด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) มีครูทั้งหมด 5 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน

จำนวนนักเรียน ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559

คำขวัญ

“ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย”

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

(1) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล

(2) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย / เป้าหมายของหลักสูตร

(3) เพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

2.4) ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา

ปรัชญา

“การศึกษา ไม่มีที่สิ้นสุด”

- อักษรย่อ “ บ.ต.”

- สีประจำโรงเรียน : สี เหลือง - แดง

· สีเหลือง คือ ความอ่อนน้อม เคารพ เชื่อฟัง

· สีแดง คือ เปลวเทียนให้มีแสงสว่างแห่งปัญญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) จะพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ เพื่อเป็นคนดีองสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการอย่างแท้จริง

พันธกิจ

(1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

- พัฒนาความพร้อมของนักเรียนปฐมวัย ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับได้อย่างมีคุณภาพ

- สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง / มีคุณภาพ

(2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

- ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม / สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

- สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอน ให้สามารถนำหลักสูตรสถานศึกษา ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

(3) พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการหาความรู้ และมีนิสัยรักการอ่าน

- นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดเลข มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

- นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

- นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน

- นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในการทำความดี ละเว้นความชั่ว รู้จักทำประโยชน์ต่อสังคม

- นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

(4) พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

- พัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

- พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

- พัฒนาครูทุกคนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

(5) พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความพร้อม

- ปรับปรุง พัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และจัดแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า

ได้อย่างเต็มที่

2.5) ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา

โรงเรียนได้จัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

(1) กลุ่มงานวิชาการ

นายประวิทย์ ดีสวัสดิ์

หัวหน้างานวิชาการ

(2) กลุ่มงานงบประมาณ

นางศรีพันธุ์ หงส์พิมพ์

หัวหน้างานการเงิน

นายประดิษฐ์ หงส์ทรัพย์

หัวหน้างานพัสดุ

(3) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายประเสริฐ ต่อติด

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

(4) กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ครูทุกคนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการศึกษา

- เป้าประสงค์

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและอยู่ร่วม

กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

3. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ

- เป้าหมายการพัฒนา

· ด้านการเรียน ในปีการศึกษา 2556 นักเรียนทุกคนจะต้อง ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท

วิดีโอ ซีดี ได้ด้วยตนเอง

· ด้านพลานามัย นักเรียนทุกคน จะต้องสามารถดูแลตัวเองให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง

· ด้านพฤติกรรม นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันงดงาม ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมในกรอบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ตราสัญลักษณ์

ความหมาย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ BTTสีเหลือง แดง อยู่ในวงกลมสีน้ำเงิน ภายใต้เลข๙ซึ่งมีเปลวรัศมี เหลือง แดง ๑๙ แฉก สีประจำโรงเรียน ได้แก่ สี เหลือง กับ สีแดง จึงเน้นอักษรสีเหลืองแดงเป็นหลัก เพื่อเข้าสู่ AEC จึงใช้อักษาย่อ BTT ย่อมาจาก บ้านตาดโตน (ภาษาไทย จะใช้ บ.ต. )

อยู่ในวงกลมสีน้ำเงิน หมายถึง เคารพ และเทิดทูลในสถาบันพระมหากษัตริย์

ภายใต้เลข ๙ ครอบด้วยมหามงกุฎสีทอง ที่ปลายยอดมหามงกุฎ มีแสงรัศมีสีเหลืองแดง ๑๙ แฉก หมายถึง โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) จะพัฒนาการศึกษาและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบที่กำหนด ให้เป็นที่รู้จักอีก ๑๙ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองรับด้วยธงชื่อโรงเรียน ที่โค้งรับ ที่ชายธงพลิ้วปลิวไสวทั้งสองด้าน หมายถึง ความเข้มแข็งในสถาบัน แต่มีความอ่อนน้อม ถ่อมตนอยู่เสมอ

กฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ 13/08/59